Chương trình đào tạo CIO - CTO - CSO

Đào tạo và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý tổ chức, con người, chiến lược, quy trình, công nghệ, bảo mật cho giám đốc thông tin và các vị trí tương đương.

 

Chương trình đào tạo IT Manager

Đào tạo và nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân viên; trang bị kiến thức quản lý các hệ thống CNTT toàn diện, theo chuẩn quốc tế.

 

Chương trình đào tạo IT Specialist

Đào tạo và nâng cao kỹ năng làm việc hiệu quả; trang bị kiến thức quản trị hệ thống CNTT chuyên nghiệp và tạo dựng hình ảnh chuyên gia CNTT năng động, làm việc khoa học.

 

Chương trình đào tạo IT Service Desk

Đào tạo và nâng cao kỹ năng làm việc hiệu quả; trang bị kiến thức hỗ trợ vận hành hệ thống, phân tích và xử lý sự cố CNTT.

 

Chương trình đào tạo ITIL V3 Foundation

Đào tạo và cung cấp kiến thức toàn diện về quản lý dịch vụ CNTT. Hướng dẫn cách tiếp cận và quản lý dịch vụ CNTT để đạt được chất lượng theo ITIL.

 

Chương trình đào tạo ISMS 27001:2005

Đào tạo và hướng dẫn thiết lập các nguyên tắc chung cho hoạt động khởi tạo, triển khai, duy trì và cải tiến công tác quản lý an toàn thông tin cho tổ chức.

 

Chương trình đào tạo ISO 9001:2008

Đào tạo và hướng dẫn phương pháp quản lý chất lượng CNTT theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 

Chương trình Phát triển Bộ phận CNTT

Đào tạo và cung cấp kiến thức toàn diện về quản lý chất lượng CNTT. Hướng dẫn cách tiếp cận và quản lý chất lượng CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế.