dich-vu-tu-van-iso

Mục đích áp dụng các tiêu chuẩn ISO:


bg-parsys-bullet  Chứng minh một doanh nghiệp có năng lực đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;


bg-parsys-bullet  Gia tăng lợi nhuận và phát triển bền vững thông qua sự thỏa mãn của khách hàng;


bg-parsys-bullet  Quản lý và kiểm soát chất lượng của sản phẩm, dịch vụ;


bg-parsys-bullet  Nâng cao hiệu quả quản lý;
 

bg-parsys-bullet  Nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh;
 

bg-parsys-bullet  Tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. 
 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, áp dụng và triển khai các tiêu chuẩn ISO: 
 

bg-parsys-bullet  ISO 9001


bg-parsys-bullet  ISO 2000
 

bg-parsys-bullet  TL 9000
 

bg-parsys-bullet  ITIL - Information Technology Infrastructure Library
 

bg-parsys-bullet  ITML - Information Technology Management Library