NỘP HỒ SƠ

 

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email này
Ứng viên nhập Mã công việc (Job ID)
Tải hồ sơ (*.doc, *.docx, *.pdf, *.zip, *.rar, kích thước không quá 01 MB)