Quản lý Dịch vụ Hỗ trợ Người dùng | Service Desk Management


it-service-desk

  

CA Service Desk Manager


Chức năng

 

uparrow icon  Giải pháp Service Desk;

uparrow icon  Khả năng thay đổi, định nghĩ các quy trình;

uparrow icon  Hỗ trợ 15 quy trình theo tiêu chuẩn ITIL;

uparrow icon  Quản lý tài sản và các danh mục CNTT khác;

uparrow icon  Hỗ trợ smartphone.

 

Thông tin

 

uparrow icon  Website: www.ca.com
uparrow icon  Price:  trả phí
uparrow icon  Download:  tại đây

 

Screenshot

 

 BMC Service Desk Express Suite

 

Chức năng

 

uparrow icon  Bộ ứng dụng Service Desk đầy đủ và toàn diện cho việc quản lý dịch vụ CNTT;

uparrow icon  Theo dõi thời gian thực xử lý sự cố, hiệu suất hoạt động của Service Desk;

uparrow icon  Hỗ trợ smartphone;

uparrow icon  Lưu ý sản phẩm sẽ không được hỗ trợ (EOL) vào tháng 5 năm 2017.

 

Thông tin

 

uparrow icon  Website: www.bmc.com
uparrow icon  Price:  trả phí
uparrow icon  Download:  tại đây

 

Screenshot