privacy-policy

QUY ĐỊNH & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


I. CÁC ĐIỀU KHOẢN


Chấp nhận các điều khoản

Thông qua việc sử dụng dịch vụ của techbridge.vn, bạn (được hiểu là người sử dụng dịch vụ) được coi là đã chấp nhận sử dụng và đồng ý với các điều khoản dưới đây, còn được gọi là Quy định sử dụng (QĐSD). Bạn cần kiểm tra lại bản QĐSD này trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ bởi vì chủ sở hữu techbridge.vn có quyền cập nhật, chỉnh sửa nội dung các điều khoản khi cần thiết mà không cần báo trước.

 

Quyền sử dụng dịch vụ

Sau khi bạn chấp thuận bản QĐSD này và đóng các khoản phí (nếu có), TechBridge Vietnam cấp cho bạn quyền sử dụng dịch vụ với điều kiện bạn tuân thủ các quy định trong bản QĐSD này.


Tính trung thực của thông tin cá nhân

Bạn phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ,…) mà bạn đang sử dụng cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân Bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.


Bản quyền

TechBridge Vietnam giữ bản quyền về các nội dung trên techbridge.vn. Bạn có thể yêu cầu TechBridge Vietnam dừng sử dụng các nội dung do bạn đưa lên website tại bất kỳ thời điểm nào.


Không bán lại dịch vụ

Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Thông tin, Dịch Vụ nào của TechBridge Vietnam.


Thông tin về thương hiệu, bản quyền hoặc quyền về sở hữu trí tuệ

Các khẩu hiệu của TechBridge Vietnam, logo của TechBridge Vietnam, và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tượng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của TechBridge là các thương hiệu của TechBridge Vietnam (tùy theo từng trường hợp) cùng các tài sản trí tuệ khác của TechBridge Vietnam (sau đây được gọi là "Các Tài Sản Trí Tuệ của TechBridge Vietnam"), nếu không có sự cho phép trước của TechBridge Vietnam, tùy từng trường hợp, Bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các Tài Sản Trí Tuệ của TechBridge Vietnam.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Lựa chọn pháp luật và cơ quan giải quyết tranh chấp

QĐSD và mối quan hệ giữa Bạn và TechBridge Vietnam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật của Việt Nam.

 

Giới hạn

Bạn đồng ý rằng cho dù một điều luật hoặc luật nào khác có quy định trái với QĐSD, các trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới QĐSD phải được đệ trình trong vòng một (1) tháng sau khi sự kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn bị cấm.


Thông báo các trường hợp vi phạm

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm QĐSD hoặc các trường hợp vi phạm khác cho Bộ phận quản lý website của chúng tôi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .