Bản tin9 SAI LẦM CÓ THỂ MẮC PHẢI CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO MẬT THÔNG TIN
24/07/2014 | TechBridge
article thumbnail


1.Viết mật khẩu trên tờ ghi chú Một số nhân viên văn phòng đã quen với việc dùng ghi chú để ghi lại những thông tin quan trọng hoặc cần phải ghi chú bằn [ ... ]


Bài liên quan